Bibliotheek PDF EPUB

Differential item functioning en itembias in de Cito-eindtoets basisonderwijs - Tamara van Schilt-Mol

Genieten Differential item functioning en itembias in de Cito-eindtoets basisonderwijs Tamara van Schilt-Mol epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 2011-03-01
DIMENSIE: 10,12
ISBN: 9789052602608
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Tamara van Schilt-Mol

Omschrijving:

De onderwijsresultaten van leerlingen uit Turkse en Marokkaanse gezinnen zijn de laatste jaren weliswaar verbeterd maar blijven nog steeds achter bij die van autochtoon-Nederlandse leerlingen. Dit geldt ook voor de de scores op de jaarlijkse Cito Eindtoets Basisonderwijs. Leerlingkenmerken als etniciteit en sociaaleconomische achtergrond van de ouders zijn belangrijke verklaringen voor deze verschillen in onderwijsprestaties. Een andere oorzaak daarvoor zou echter ook gelegen kunnen zijn in het feit dat toetsen specifieke kenmerken kunnen bezitten die 'onbedoeld' nadelig uitpakken voor leerlingen uit de genoemde etnische minderheidsgroepen.Uit internationaal en Nederlands onderzoek komt naar voren dat heel wat toetsen opgaven met dergelijke onbedoelde moeilijkheden voor subgroepen van leerlingen bevatten. Dit verschijnsel wordt aangeduid met de term 'Differential Item Functioning'. Daarmee wordt bedoeld dat leerlingen met een vergelijkbaar prestatieniveau toch een ongelijke kans hebben om een opgave goed te beantwoorden. In deze studie wordt nagegaan of en in welke mate de Cito Eindtoets Basisonderwijs opgaven bevat die onbedoeld in het voordeel of nadeel werken van leerlingen van Turkse en Marokkaanse afkomst. Tevens is daarbij onderzocht welke inhoudelijke oorzaken ten grondslag liggen aan deze ongewenste differentiatie en wordt aangegeven hoe deze onbedoelde moeilijkheden in toekomstige toetsen vermeden kunnen worden.

...es van Tamara en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien ... Tamara Van Schilt - Lector Eigentijds Beoordelen en ... ... . Differential Item Functioning en Itembias in de Cito-Eindtoets Basisonderwijs. Aksant Academic Publishers. Proefschrift Universiteit Tilburg. samenvatting; reactie Cito; Schmitt, A.P., and Dorans, N.J. (1990), Differential item functioning for minority examinees on the SAT. Journal of Educational Measurement 27, 67-80. Shepard et al. (1981). Basisvaardigheden rekenen-wiskunde in het basisonderwijs. .. ... Amazon.fr - Differential item functioning en itembias in ... ... . Basisvaardigheden rekenen-wiskunde in het basisonderwijs. ... Differential Item Functioning en Itembias in de Cito-Eindtoets Basisonderwijs. Proefschrift. Handelsuitgave: Aksant ... dat de theoretische benadering van Sternberg en anderen direct is toe te passen op wat bij typische rekenopgaven in de Cito Eindtoets van leerlingen wordt ... H. H. Uiterwijk's 5 research works with 2 citations and 51 reads, including: Het voorkomen van onbedoelde moeilijkheden in toetsen. Differentiatie zonder DIF De uitslag van de eindtoets basisonderwijs wordt op verschillende manieren gebruikt. Soms (mede) om de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs voor een leerling te bepalen, (soms) door scholen als harde toelatingseis en (soms) door overheidsinstanties om de kwaliteit van een school mede te beoordelen. Ook ouders van leerlingen zien de gemiddelde score van een school op de eindtoets als maat ... Previous research has shown that the Dutch 'Final Test of Primary Education' contains a number of unintentionally and therefore unwanted, difficult test items, leading to Differential Item Functioning (DIF) for immigrant minority students whose parents' dominant language is Turkish or Arab/Berber. Two statistical procedures were used to identify DIF-items in the Final Test of 1997. T. Vallen's 8 research works with 6 citations and 89 reads, including: VVE-catalogus: Handreiking voor een verantwoorde keuze en uitvoering van programma's voor voor-en vroegschoolse educatie De pc die de opgave voorleest: het is niet de enige handigheid van de centrale adaptieve eindtoets, zoals de door Cito in Arnhem ontwikkelde slottest voor het basisonderwijs heet. Voor het College voor Toetsen en Examens (CvTE), opdrachtgever van het Cito, is het belangrijkste van de digitale variant dat deze zich kan aanpassen aan het niveau ... 2 Tamara van Schilt-Mol ‒ Differential item functioning en itembias in de cito-eindtoets basisonderwijs. Oorzaken van onbedoelde moeilijkheden in toetsopgaven voor leerlingen van Turkse en Marokkaanse afkomst. Supervisors: Ton Vallen and Henny Uiterwijk, 20 June 2007. De CITO-Eindtoets In groep 8 van het basisonderwijs maken de meeste kinderen de CITO-Eindtoets. Deze toets wordt gebruikt om inzicht te krijgen in het onderwijsniveau van het kind, zodat er, in combinatie met het advies van de leerkracht, een goede keuze kan maken voor het niveau van het voortgezet onderwijs. Voor de uitleg van de overige criteria verwijs ik je naar de tekst van de inspectie. Zie de beide links bovenaan in dit artikel. NB: het 'krijgen van ontheffing' voor deelname aan de cito-eindtoets is iets anders dan het 'niet meetellen van de score bij de beoordeling door de inspectie'. Onderzoek Cito Eindtoets Basisonderwijs Methode en deelname Van 16 tot en met 24 januari 2013 heeft een online survey over de Cito Eindtoets Basisonderwijs opengestaan voor het Basisonderwijs. De vragen zijn opgenomen in bijlage A. Vanuit CNV Onderwijs zijn 15.578 van hen uitgenodigd aan de enquête deel te nemen. 2.391 personen hebben dit gedaan: De Cito-toets was een eindtoets voor leerlingen uit groep 8 in het Nederlandse basisonderwijs. De Cito-toets was nooit verplicht, maar wel gangbaar op Nederlandse basisscholen. De toets werd van 1970 tot 2014 verzorgd door het Cito.. Sinds 2015 is de Eindtoets Basisonderwijs een verplicht onderdeel op Nederlandse basisscholen en heeft de Cito-toets opgehouden te bestaan. De onderwerpen en het aantal opgaven zijn in de papieren en de digitale adaptieve Centrale Eindtoets gelijk. De opgaven zelf zijn wel verschillend. De papieren Centrale Eindtoets wordt op drie door het CvTE vastgestelde data afgenomen. De digitale adaptieve Centrale Eindtoets kan verspreid worden afgenomen binnen een periode van twee weken. Alles wat je moet weten over de Eindtoets Groep 8 in 2021. Of je kinderen hebt of niet, iedereen heeft er wel eens van gehoord: de Cito Eindtoets.Elke achtste groeper maakt deze toets. Leerlingen die deelnamen aan de Cito Eindtoets of Centrale Eindtoets. Methodologie Gegevens over de Cito Eindtoets Basisonderwijs (tot en met schooljaar 2013/'14) kunnen niet voor onderzoek door derden toegankelijk worden gesteld. Het is wel mogelijk dat het CBS onderzoek uitvoert voor de Rijksoverheid. In overleg met CITO kunnen de Cito ......