Bibliotheek PDF EPUB

De Mudawwanah - Onbekend

De Mudawwanah U kunt het boek na gratis registratie downloaden in pdf epub formaat

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: oktober 2004
DIMENSIE: 7,23
ISBN: 9789069165165
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Onbekend

Omschrijving:

De Mudawwana is het Marokkaans wetboek inzake personen-, familie-, en erfrecht dat onlangs ingrijpend is gewijzigd.Deze wetseditie bevat de Nederlandse vertaling van de Arabische tekst zoals deze geldt na de wijzigingenvan 5 februari 2004.InhoudBoek Een: Het huwelijk Deel Een: Verloving en huwelijk (art. 4) Hoofdstuk Een: De verloving (art. 5-9) Hoofdstuk Twee: Het huwelijk (art. 10-18) Deel Twee: Handelingsbekwaamheid, voogdij en bruidsgave Hoofdstuk Een: Handelingsbekwaamheid en voogdij in het huwelijk (art. 19-25) Hoofdstuk Twee: De bruidsgave (art. 26-34) Deel Drie: Huwelijksbeletselen (art. 35) Hoofdstuk Een: De volstrekte huwelijksbeletselen (art. 36-38) Hoofdstuk Twee: Betrekkelijke beletselen (art. 39-46) Deel Vier: Wilsvoorwaarden in de huwelijksovereenkomst en derechtsgevolgen daarvan (art. 47-49) Deel Vijf: De huwelijksvormen en haar bepalingen Hoofdstuk Een: Het geldige huwelijk en zijn rechtsgevolgen (art. 50) Paragraaf Een: De echtgenoten (art. 51-53) Paragraaf Twee: De kinderen (art. 54) Paragraaf Drie: De bloedverwanten (art. 55) Hoofdstuk Twee: Het ongeldige huwelijk en zijn rechtsgevolgen (art. 56) Paragraaf Een: Het nietige huwelijk (art. 57-58) Paragraaf Twee: Het vernietigbare huwelijk (art. 59-64) Deel Zes: De administratieve regelingen en vormvereisten voor het sluiten van dehuwelijksovereenkomst (art. 65-69)Boek Twee: Ontbinding van het huwelijksverbond en haar rechtsgevolgen Deel Een: Algemene bepalingen (art. 70-73) Deel Twee: Overlijden en vernietiging Hoofdstuk Een: Overlijden (art. 74-76) Hoofdstuk Twee: Vernietiging (art. 77) Deel Drie: Verstoting (art.78-93) Deel Vier: De echtscheiding Hoofdstuk Een: De echtscheiding op verzoek van een der echtgenoten wegens duurzameontwrichting (art. 94-97) Hoofdstuk Twee: Echtscheiding om overige redenen (art. 98) Paragraaf Een: Niet-nakoming van voorwaarden van de huwelijksovereenkomst, ofwelschade (art. 99-101) Paragraaf Twee: Niet-nakoming van levensonderhoud (art. 102-103) Paragraaf Drie: Afwezigheid (art. 104-106) Paragraaf Vier: Gebrek (art. 107-111) Paragraaf Vijf: Gelofte tot onthouding en weigering van omgang (art. 112) Paragraaf Zes: Vorderingen tot echtscheiding (art. 113) Deel Vijf: Verstoting met overeenstemming of tegen compensatie Hoofdstuk Een: Verstoting met overeenstemming (art. 114) Hoofdstuk Twee: Verstoting tegen compensatie (art. 115-120) Deel Zes: Soorten van verstoting en echtscheiding Hoofdstuk Een: Voorlopige voorzieningen (art. 121) Hoofdstuk Twee: De herroepelijke en onherroepelijke verstoting (art. 122-128) Deel Zeven: Rechtsgevolgen van de ontbinding van het huwelijksverbond Hoofdstuk Een: De wachtperiode (art. 129-131) Paragraaf Een: De wachtperiode na overlijden (art. 132) Paragraaf Twee: De wachtperiode van de zwangere vrouw (art. 133-136) Hoofdstuk Twee: Samenloop van wachtperiodes (art. 137) Deel Acht: Administratieve regelingen en de inhoud van de getuigenis tot verstoting (art. 138-141)Boek Drie: De geboorte en haar gevolgen Deel Een: Verwantschap en afstamming Hoofdstuk Een: Verwantschap (art. 142-149) Hoofdstuk Twee: Afstamming en de wijzen van vaststelling daarvan (art. 150-162) Deel Twee: Verzorging Hoofdstuk Een: Algemene bepalingen (art. 163-170) Hoofdstuk Twee: Degenen die gerechtigd zijn tot verzorging en hun rangorde (art. 171-172) Hoofdstuk Drie: Voorwaarden voor het verkrijgen van het recht op de verzorging enhet vervallen ervan (art. 173-179) Hoofdstuk Vier: Bezoekregeling (art. 180-186) Deel Drie: Levensonderhoud Hoofdstuk Een: Algemene bepalingen (art. 187-193) Hoofstuk Twee: Levensonderhoud van de echtgenote (art. 194-196) Hoofdstuk Drie: Levensonderhoud van bloedverwanten (art. 197) Paragraaf Een: Levensonderhoud van de kinderen (art. 198-202)Paragraaf Twee: Levensonderhoud van de ouders (art. 203-204) Hoofdstuk Vier: De verplichting tot levensonderhoud (art. 205) Boek Vier: Handelingsbekwaamheid en wettelijke vertegenwoordiging Deel Een: Handelingsbekwaamheid, gronden voor handelingsonbekwaamheid en handelingenvan de handelingsonbekwame Hoofdstuk Een: Handelingsbekwaamheid (art. 206-211) Hoofdstuk Twee: Gronden voor handelingsonbekwaamheid en de regelingen voor devaststelling daarvan Paragraaf Een: Gronden voor handelingsonbekwaamheid (art. 212-219) Paragraaf Twee: Regelingen voor vaststelling en opheffing van handelingsonbekwaam-heid (art. 220-223) Hoofdstuk Drie: Rechtshandelingen van de handelingsonbekwame Paragraaf Een: Rechtshandelingen bij ontbrekende handelingsbekwaamheid (art. 224) Paragraaf Twee: Rechtshandelingen bij beperkte handelingsbekwaamheid (art. 225-228) Deel Twee: De wettelijke vertegenwoordiging Hoofdstuk Een: Algemene bepalingen (art. 229-234) Hoofdstuk Twee: Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de wettelijkvertegenwoordiger (art. 235) Paragraaf Een: Personen belast met het gezag Ten Eerste: De vader (art. 236-237) Ten Tweede: De moeder (art. 238-239) Ten Derde: Gemeenschappelijke bepalingen inzake het gezag van beide ouders (art. 240-243) Paragraaf Twee: De testamentaire en datieve voogd (art. 244-264) Hoofdstuk Drie: Rechterlijk toezicht (art. 265-276) Boek Vijf: Het testament Deel Een: Voorwaarden voor het testament en de regelingen betreffende deuitvoering ervan (art. 277-278) Hoofdstuk Een: De testateur (art. 279) Hoofdstuk Twee: De legataris (art. 280-283) Hoofdstuk Drie: Aanbod en aanvaarding (art. 284-291) Hoofdstuk Vier: Het legaat (art. 292-294) Hoofdstuk Vijf: De vorm van het testament (art. 295-297) Hoofdstuk Zes: De uitvoering van het testament (art. 298-314) Deel Twee: De aanwijzing van erfgenaam (art. 315-320)Boek Zes: De erfopvolgingDeel Een: Algemene bepalingen (art. 321-328) Deel Twee: De gronden, voorwaarden en beletselen voor erfopvolging (art. 329-333) Deel Drie: De wijzen van erfopvolging (art. 334-340) Deel Vier: De koranische erfgenamen (art. 341-347) Deel Vijf: De erfopvolging vanwege agnaatschap (art. 348-353) Deel Zes: De uitsluiting (art. 354-359) Deel Zeven: Speciale gevallen (art. 360-265) Deel Acht: Het verplichte testament (art. 369-372) Deel Negen: De vereffening van de nalatenschap (art. 373-392) Deel Tien: De levering en verdeling van de nalatenschap (art. 393-395) Boek Zeven: Overgangs- en slotbepalingen (art. 396-400) Woordenlijst Nederlands-Arabisch op artikelnummer Woordenlijst Arabisch- nederlands op artikelnummer Bibliografie

...-, familie-, en erfrecht dat onlangs ingrijpend is gewijzigd ... De Mudawwanah, 9789069165165 - PAAGMAN ... . Deze wetseditie bevat de Nederlandse vertaling van de Arabische tekst zoals deze geldt na de wijzigingen van 5 februari 2004. Inhoud Boek Een: Het huwelijk Deel Een: Verloving en huwelijk (art. 4) Hoofdstuk Een: De verloving (art. 5-9)