Bibliotheek PDF EPUB

Accreditatie in het hoger onderwijs - D. van / Douma, T. Damme

Genieten Accreditatie in het hoger onderwijs D. van / Douma, T. Damme epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 2004-12-11
DIMENSIE: 8,71
ISBN: 9789012099974
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: D. van / Douma, T. Damme

Omschrijving:

Eind december 2003 is Accreditatie in het Hoger Onderwijs verschenen: een spraakmakend boek dat u inzicht geeft in het complexe accreditatiestelsel.

...rking zal treden. 5 Met het oog op de bevordering van de kwaliteit van het hoger onderwijs of het wetenschappelijk onderzoek kan Onze minister in afwijking van de algemene berekeningswijze, bedoeld in het eerste lid, aan de rijksbijdrage waarop de in artikel 1 ... Accreditatie oud en nieuw in het hoger onderwijs - Sdu ... .9, eerste lid, bedoelde aanspraak betrekking heeft, een bedrag toevoegen in verband met de door een instelling in het vooruitzicht gestelde of ... Accreditatie in het hoger onderwijs Woord vooraf. Het hoger onderwijs is in volle beweging. Wellicht maken instellingen, alle betrokkenen, (studenten, docenten en bestuurders) in deze tijd een van de meest fundamentele transformaties mee die het hoger onde ... Onderwijsaccreditatie - Wikipedia ... ... Accreditatie in het hoger onderwijs Woord vooraf. Het hoger onderwijs is in volle beweging. Wellicht maken instellingen, alle betrokkenen, (studenten, docenten en bestuurders) in deze tijd een van de meest fundamentele transformaties mee die het hoger onderwijs in zijn al rijke geschiedenis gekend heeft. Het accreditatiestelsel voor het hoger onderwijs functioneert in grote lijnen adequaat. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs in een evaluatieonderzoek. Met accreditatie geeft de overheid een keurmerk aan een onderwijsinstelling of opleiding. De inspectie ziet nog wel verbetermogelijkheden. Zo zouden de beoordelingen nog betrouwbaarder kunnen worden gemaakt. Dit wetsvoorstel past de kwaliteitszorg van het hoger onderwijs in Nederland aan. Hiertoe wordt een systeem van accreditatie van opleidingen in het hoger onderwijs in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs (WHW) geïntroduceerd. Het systeem heeft zowel betrekking op opleidingen van bekostigde als op aangewezen instellingen. In zowel Nederland als Vlaanderen staat men op het punt een nieuw accreditatiestelsel in te voeren. Er is in beide landen waardering, maar ook kritiek op het functioneren van het huidige accreditatiestelsel. Accreditatie, oud en nieuw gaat in op het oude én op het beoogde nieuwe accreditatiestelsel. Ontwikkeling stelsel. Het stelsel van overheidsaccreditatie is in 2002 ingevoerd voor het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo) - tegelijk met de introductie van het bachelor-master stelsel (BaMa) en is verankerd in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ().In de loop der jaren is het oorspronkelijke stelsel (hier aangeduid als stelsel 1.0 ... toezicht op het onderwijs in brede zin als van de accreditatie in het hoger onderwijs. In 2010 zijn alle opleidingen na het doorlopen van de eerste ronde geaccrediteerd en kunnen we erop vertrouwen dat alle opleidingen voldoen aan de eisen van basiskwaliteit. accreditatiestelsel in het Nederlandse hoger onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs doet periodiek onderzoek naar de werking van dat accreditatiestelsel. Dit tussenbericht geeft de eerste resultaten van het onderzoek waar we in januari 2017 mee zijn gestart. De complete resultaten volgen in het voorjaar van 2018. Hendriks, F. A. M. (2006). Accreditatie in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland. Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid, 2006(415), 247-356. Indien het bij koninklijke boodschap van 3 december 2015 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de ... Om door de overheid erkende diploma's uit te mogen reiken, dienen opleidingen in het hoger onderwijs één keer per zes jaar geaccrediteerd te worden door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO neemt een accreditatiebesluit aan de hand van een beoordelingsrapport dat is opgesteld door een evaluatiebureau. eejaa is zo'n evaluatiebureau. Het is dus belangrijk dat het toeval zoveel mogelijk wordt beperkt en de voorbereiding gedegen is. Eind 2010 verschijnt bij de SDU deel 3 in de serie 'Wegen voor nieuw hoger onderwijs en wetenschap' over de nieuwe accreditatiemethode: Accreditatie en Kwaliteitzorg. Weer op initiatief en met medewerking van TriasNet Consultants. Op donderdagvoormiddag 20 oktober 2016 besprak en stemde de commissie Onderwijs over het ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het reglement tot bepaling van de bestuursbeginselen die van toepassing zijn bij de besluitvorming door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie inza...