Bibliotheek PDF EPUB

ARTIKEL 6 EVRM - GRENZEN AAN HET STREVEN - none

Je vindt hier ARTIKEL 6 EVRM - GRENZEN AAN HET STREVEN pdf boek

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 1992-01-01
DIMENSIE: 5,90
ISBN: 9789062153374
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: none

Omschrijving:

ARTIKEL 6 EVRM - GRENZEN AAN HET STREVEN

... is echter niet het geval indien voldoende compenserende maatregelen zijn genomen waardoor van een schending geen sprake is ... wetten.nl - Regeling - Verdrag tot bescherming van de ... ... . 142. Voor een boeiende vergelijking van de accusatoire en inquisitoire procedure cf. HARTOG DEN, A., Artikel 6 EVRM: grenzen aan het streven de straf eerder op de daad te doen volgen, Antwerpen, Maklu, 1992, p. 60-63. Grenzen aan het streven de straf eerder op de daad te doen volgen [Review of: A den Hartog (1998) Artikel 6 EVRM] Geldend van 10-06-2010 t/m heden. Toon relaties in LiDO Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Rome, 04-11-1950; ... Grenzen aan het streven de straf eerder op de daad te doen ... ... . Toon relaties in LiDO Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Rome, 04-11-1950; Maak een permanente link Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Rome, 04-11-1950; Toon wetstechnische informatie Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Rome ... Art. 6 EVRM en de civiele procedure M r . L . M . C o e n r a a d * Bespreking van P. Smits, Artikel 6 EVRM en de civiele procedure, Deventer: Kluwer 2008 Aanleiding voor een nieuwe druk Sinds 1996 hebben zich in Nederland veel ontwikkelingen voor-gedaan op het terrein van het burgerlijk procesrecht, zoals de Artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens regelt het recht op vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. ... zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. Dit artikel belet Staten niet radio- omroep-, en bioscoop- of televisieondernemingen te onderwerpen aan een systeem van vergunningen. De lidstaten die verdragspartij zijn bij het EVRM maken steeds meer gebruik van buitengerechtelijke afdoeningen. Daar moet natuurlijk wel een normatief kader voor zijn. Daarom kijk ik in deze scriptie naar artikel 6 EVRM. De feiten waarvoor een strafbeschikking kan worden opgelegd vallen binnen het Nederlands strafrecht en zijn dus aan te ... § 40, gaf het Hof aan dat een geschil over 'pecu niary nghts per definitie binnen de reikwijdte van artikel 6 EVRM valt Zie voor een recent overzicht M L W M Viering, Het toepassingsgebied van artikel 6 EVRM (diss , 1994) - een werk overigens dat niet ingaat op het verschijnsel arbitrage en de mogelijkheid afstand te doen van recht Mensenrechten gelden voor iedereen. Door de Verenigde Naties zijn er daarom verdragen en afspraken gemaakt over het beschermen van mensenrechten. Denk bijvoorbeeld aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. En ook binnen de Nederlandse en Europese wetgeving worden deze in verschillende wetten en afspraken behandeld. Nadat het Europese Hof in dit recente arrest opnieuw vaststelt dat het nemo-teneturbeginsel valt te scharen onder artikel 6 EVRM, haalt het Europese Hof het enkele oude arresten aan die kennelijk hun glans nog steeds niet hebben verloren. De grote betekenis van het EVRM geldt echter niet over de gehele linie: sommige bepalingen en rechten zijn opmerkelijk onderbelicht gebleven, ondanks hun belangrijke potentiële waarborg voor de vrijheid van het individu. Dit geldt in bijzondere mate voor artikel 14 EVRM, dat uitdrukking geeft aan het essentiële beginsel van EHRM - schending artikel 3 en 6 §1 EVRM. Het Hof herinnerde er aan dat de lidstaten dienen te streven naar een grondige bescherming van het kind. In de praktijk vereist dit een adequaat wettelijk kader dat kinderen bescherming biedt tegen huiselijk geweld met effectieve straffen en het nemen van maatregelen om mishandeling te voorkomen. Zie over artikel 14 EVRM en artikel 1 Twaalfde Protocol bij het EVRM, F.M.C. Vlemminx, Het moderne EVRM, Den Haag: Bju 2013. EHRM 29 mei 1986 (Feldbrugge), kort weergegeven in NJB 1986, p. 885 886; NJCM Bulletin 1986, p. 452 e.v., m.nt. A.W.M. Willems. Zie hierover ook het commentaar bij artikel 1 Grondwet. Artikel 6. Recht op een eerlijk proces 1 Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een ieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. 5. Een ieder die het slachtoffer is geweest van een arrestatie of een detentie in strijd met de bepalingen van dit artikel, heeft recht op schadeloosstelling. ARTIKEL 6 Recht op een eerlijk proces 1. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een teg...