Bibliotheek PDF EPUB

Naar een gemeentewet - none

none boek Naar een gemeentewet Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 1980-01-01
DIMENSIE: 6,72
ISBN: 9789027117649
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: none

Omschrijving:

Naar een gemeentewet

...aterdag 14 maart 2020 om 17.00 en 20.00 uur is het Regionaal Beleidsteam (RBT) bijeengekomen ... Noodverordening | Nederlands Genootschap van Burgemeesters ... . Het RBT heeft steun gegeven aan het opstellen van een regionale noodverordening, op grond van de bevoegdheden van de voorzitter van de veiligheidsregio (artikel 39 Wet Veiligheidsregio's). Hoofdstuk XI. De bevoegdheid van de burgemeester Artikel 170 De burgemeester ziet toe 1. De burgemeester ziet toe op: a. een tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid en van d ... Raadsonderzoek of raadsenquête - Gemeente Hoeksche Waard ... . een tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid en van de daaruit voortvloeiende besluiten, alsmede op een goede afstemming tussen degenen die bij die voorbereiding, vaststelling en uitvoering zijn betrokken; De Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988 regelt de organisatie en de werking van de gemeenten. De Nieuwe Gemeentewet is grotendeels vervangen door gewestdecreten (Gemeentedecreet en Decreet over het lokaal bestuur). Een aantal bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet zijn nog van kracht. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft deze week instructies voor de lokale crisisbesluitvorming een dag na publicatie alweer gewijzigd. Zonder toelichting worden de mogelijkheden voor digitale besluitvorming, en daarmee de grenzen van de Gemeentewet, verder opgerekt. Raadsonderzoek of raadsenquête De gemeenteraad heeft het recht om zelf onderzoek (enquête) te laten uitvoeren. Het onderzoek kan gaan over het gehele bestuur of een onderdeel van het door de burgemeester of het college gevoerde bestuur. Elk raadslid kan voorstellen om een onderzoek in te stellen. De raad besluit hierover… Een geschikt kader voor het afstemmen van de diverse onderzoeken en daarmee het integraal onderzoeksplan is de Verordening artikel 213a Gemeentewet. Een goede plek voor het eigenlijke onderzoeksplan is de paragraaf bedrijfsvoering van de programmabegroting. Inleiding gemeentewet, van wet naar praktijk geeft inzicht in de betekenis van de Gemeentewet voor de gemeentelijke organisatie en haar uitvoeringspraktijk. Op een gemakkelijk leesbare manier wordt de gemeentewet toegelicht aan de hand van voorbeelden, om een bepaling uit de Gemeentewet in de dagelijkse praktijk herkenbaar te maken. Vertalingen in context van "gemeentewet" in Nederlands-Engels van Reverso Context: het geldelijk statuut en de salarisschalen van de gemeenteambtenaren, met uitzondering van diegenen van wie het salaris werd vastgelegd door de Nieuwe Gemeentewet of door de wet van 29 mei 1959 ter wijziging van bepaalde voorschriften van de onderwijswetgeving; Artikel 176 Gemeentewet 1. Wanneer een omstandigheid als bedoeld in artikel 175, eerste lid, zich voordoet, kan de burgemeester algemeen verbindende voorschriften geven die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn.Daarbij kan van andere dan bij de Grondwet gestelde voorschriften worden afgeweken. De Gemeentewet gaat het 'uitdaagrecht' voor burgers regelen. Als gemeenten de uitvoering van beleid uit handen willen geven aan bewoners, dan moeten ze rekening houden met het nieuwe kader. Daarnaast dient er ...